Energiebesparing voor een duurzame toekomst

Energietransitie, dit woord is je vast niet ontgaan. De aarde en haar bewoners hebben een probleem: de aarde warmt op. Hoe dat komt? Het versterkte broeikaseffect. De mens verandert op grote schaal de samenstelling van de atmosfeer. Dit komt onder andere door de verbranding van fossiele brandstoffen, die we bijvoorbeeld gebruiken voor het verwarmen van onze huizen. Hierdoor komt er veel extra kooldioxide (CO2) vrij in de atmosfeer.
Naast CO2, nemen de hoeveelheden methaan, lachgas en ozon in de atmosfeer ook toe. Deze broeikasgassen houden de aarde warm, maar te veel broeikasgassen zorgen dat de aarde te warm wordt. Hierdoor stijgt de zeespiegel, smelten ijskappen en krijgen we extremer weer. Zonder actie wordt de aarde misschien al op relatief korte termijn onleefbaar.

heatpuls-groen-NL.jpg

Het Klimaatakkoord

Maar er is hoop: de klimaatafspraken van Parijs, gemaakt in 2015. In dit verdrag staan 600 afspraken om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Inmiddels hebben zo’n 200 landen, waaronder Nederland, dit verdrag getekend.

Wat betekent dit voor ons land? Nederland heeft haar eigen uitwerking gemaakt van de klimaatafspraken: het Klimaatakkoord. In 2030 wil de overheid 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dat is een hele klus!

Nederland aardgasvrij

Wat gaan we dan veranderen? Bijvoorbeeld hoe we onze huizen verwarmen. In 2050 moeten namelijk 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Er staat dus flink wat te gebeuren. Als eerste stap willen we in 2030 1,5 miljoen bestaande woningen hebben verduurzaamd.

Een mooie leidraad voor deze verduurzaming is de 'Trias Energetica':
 

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Een voorbeeld is het het isoleren van de woning.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Dit kan door installatie van zonnepanelen.
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van de verwarming te minimaliseren.

Verduurzaming van een woning of ander gebouw start bij een goede isolatie. Maar wat is de isolatie status van een woning? Waar liggen kansen tot verbetering? Hoe zorgen we dat huiseigenaren daadwerkelijk gaan isoleren? HeatPuls geeft antwoord op deze vragen.

HP-Trias-Energetica-Blue

Verduurzamen van woningen

Beleid energietransitie

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het waarmaken van de internationale klimaatafspraken in het Klimaatakkoord. Op regionaal niveau via de Regionale Energiestrategie (RES) en op gemeentelijk niveau via de Transitievisie Warmte en het Wijkuitvoeringsplan.  


RES
In de regio werken gemeenten samen aan de Regionale Energiestrategie. In totaal zijn er in Nederland 30 RES-regio’s. De focus bij de uitwerking van de RES ligt op het onderzoeken van locaties waar duurzame elektriciteit kan worden opgewekt, inclusief de maatschappelijke en financiële haalbaarheid. De RES-regio’s onderzoeken ook welke duurzame warmtebronnen zij tot hun beschikking hebben.
Meer weten over de RES? Kijk op de website van het Nationaal Programma RES


Transitievisie Warmte
Gemeenten zijn volgens het Klimaatakkoord dé regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Ze ontwikkelen met bewoners, gebouweigenaren en netbeheerders de Transitievisie Warmte. Eind 2021 dient deze af te zijn. In deze visie staat hoe, wanneer en in welke volgorde de gemeente van plan is om wijken aardgasvrij te maken. Het stappenplan in deze visie geeft houvast aan alle betrokkenen.
Je vindt op de website van de RVO meer informatie.


Bekijk ook eens de website van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het Programma Aardgasvrijwe Wijken is het kennisplatform voor aardgasvrije wijken en onderwerpen zoals de proeftuinen die met 27 gemeenten zijn opgezet om wijken aardgasvrij te maken.


Wijkuitvoeringsplan
Op het lokale niveau bestaat het wijkuitvoeringsplan. Deze wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. Hierin wordt meegenomen wat de huidige status is van de wijk. Wat de kosten zijn voor bewoners en andere gebouweigenaren om aardgasvrij te worden.

HP-Graphic-Person-1-600×600-2