Gratis

Fix-bezoek

Meld je aan voor gratis energiebesparende maatregelen, installatie en bespaaradvies

Neder_Betuwe_logo_arial_150dpi-1

De kosten voor energie blijven stijgen. Om niet nog meer te hoeven betalen, moeten we minder energie verbruiken. Om energie te kunnen besparen, installeert de gemeente gratis kleine energiebesparende maatregelen en geeft de gemeente bespaaradviezen. 

Bewoners uit de gemeente Neder-Betuwe kunnen zich hier aanmelden. 

 1. Vul uw postcode en huisnummer in.
 2. Druk op “Ga verder”.
 3. Kies de gewenst dag en tijd.
 4. Vul contactgegevens in en druk op "Aanmelden".
 5. U ontvangt een e-mail met de bevestiging.

Lukt het niet om een afspraak te maken? Neem dan contact op met onze helpdesk via warm@sobolt.com of 010 - 318 00 51.

Meer weten? 

 

Veelgestelde vragen

Waarom doet de gemeente dit?

We willen dat iedereen in Neder-Betuwe zuinig omgaat met energie. Dit is goed voor de portemonnee en voor het klimaat. Dit lukt alleen als we dit samen doen. De gemeente wil bewoners hierbij graag helpen. Ook wil de gemeente inzicht krijgen in de kwaliteit van het woningbestand. 

Wat heb ik hier aan?

Veel energie gaat onnodig verloren. Tijdens het bezoek worden er direct (circa) zes bespaarmaatregelen geïnstalleerd. Denk bijvoorbeeld aan tochtstrips, radiatorfolie of LED lampen. Indien mogelijk kan de CV op 60 graden worden gezet. Dit bespaart geld en verhoogt wooncomfort. Ook kijken we of er op nog meer manieren energie te besparen is. U krijgt hier concrete tips voor.

Wat gaat er precies gebeuren?

U kunt zelf een afspraak inplannen. Dan komt een medewerker van het ‘Fix team’ langs. Het bezoek duurt ongeveer 1 uur. In die tijd bekijkt u samen de woning, bespreekt u de wensen en installeren wij de door u gewenste kleine maatregelen. Ook krijgt u handige tips over meer energiebesparing. De gemeente kijkt samen met de woningcorporatie naar een vervolgaanpak. Na afloop ontvangt u per e-mail een kort verslag van het bezoek.

Wat wordt er allemaal bekeken tijdens de woningscan?

We kijken naar isolatie, verwarming & ventilatie van de gehele woning. Isolatie gaat over: de gevel, de beglazing, het dak en de vloer indien van toepassing. Ook willen we graag weten hoeveel energie het huishouden verbruikt in een jaar en hoe groot het huishouden is. 

Kan ik zelf kiezen welke maatregelen geïnstalleerd worden?

Ja dat kan. Het Fix-team zal adviseren welke maatregel de meeste besparing oplevert. U kiest de maatregelen zelf.

Uit welke maatregelen kan ik kiezen?

U kunt (circa) zes maatregelen kiezen uit onderstaande lijst. We installeren de maatregelen direct.

 • een set van twee led lampen
 • radiator folie voor één radiator
 • kierdichting voor één deur of raam (tochtstrips)
 • een brievenbusborstel
 • buisisolatie in één ruimte
 • douchetimer
 • CV op 60 (indien mogelijk)

Wanneer vindt dit bezoek plaats?

Via deze website kunt u een afspraak maken. Gebruik uw postcode en huisnummer en kies een datum en tijd. U krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

Moet ik nog iets doen ter voorbereiding van het bezoek?

Het is handig om het gas en elektraverbruik van het laatste jaar te weten. Dit staat op uw energierekening. Zorg dat u die bij de hand heeft.

Ook gaat onze medewerker een rondje lopen in het huis. Kunt u zorgen dat:

 • de CV ketel goed te bereiken is. 
 • als er een zolder is, dat de medewerker het dak kan bekijken (van de binnenkant).
 • als er een kruipruimte is, dat het luik bereikbaar is en makkelijk opengemaakt kan worden.

Dit staat ook in de e-mail die u krijgt na aanmelding.

Hoe zit het mijn privacy?

Heatpulse hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom beschermen wij uw privacy bij het gebruik van deze website en diensten zo goed mogelijk. In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Wat kost een bezoek?

Niets. De kosten van het bezoek en de installatie van maatregelen worden door de gemeente betaald.

Zijn er nog andere verplichtingen?

Het bezoek en de woningscan zijn geheel vrijblijvend.

Ik wil graag nog extra maatregelen laten installeren, kan dat?

Nee helaas, het aantal maatregelen is van te voren met de gemeente afgesproken. Veel gemeenten hebben losse acties om met korting kleine maatregelen te kopen zodat je deze zelf kan installeren.

Ik ben een huurder, geldt deze actie ook voor mij?

Ja, deze actie is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Neder-Betuwe die kleine energiebesparende maatregelen kunnen gebruiken.

Ik heb mij ingeschreven maar ik kan toch niet

Als de actie nog loopt dan kan de afspraak tot 48 uur voor de al gemaakte afspraak via deze website worden aangepast.

Is het Fix team onafhankelijk?

Ja, het Fix team geeft onafhankelijk advies. De informatie in het advies zijn gebaseerd op kengetallen van Milieu Centraal. 

Hoe herken ik een Heatpulse Fix medewerker?

Een Heatpulse Fix medewerker is goed herkenbaar. Ze dragen een Heatpulse polo en hebben een herkenbare pas. Bij twijfel over de identiteit van een medewerker zal de medewerker zich identificeren

Hoe ontvang ik mijn woningscan?

Het rapport met de woningscan en de aanvullende bespaartips ontvangt u na afloop per e-mail. We proberen dit binnen 24 uur na het bezoek te doen. 

Wat staat er in het woningscan rapport?

Het rapport op maat maken wij op basis van de inventarisatie van uw woning, wensen en energieverbruik. In het rapport staan concrete bespaartips inclusief een inschatting van de kosten en besparingen. Deze informatie is gebaseerd op kengetallen van Milieu Centraal. 

Wat is een volgende stap na de woning scan?

Dit is afhankelijk van de woningscan. In het rapport staan concrete tips. Ook staat er meer informatie over waar u terecht kan voor meer hulp & ondersteuning in uw gemeente. De gemeente kijkt (samen met de woningcorporatie) ook naar een mogelijke vervolgaanpak. 

Meer informatie of vragen?

Neem contact op met het Heatpulse team. Zij zijn gedurende deze actie tijdens kantooruren bereikbaar op 010 - 318 00 51 of via warm@sobolt.com. Als er vragen zijn die Heatpulse niet kan beantwoorden, neem dan contact op met de gemeente. Dit kan door een e-mail te sturen naar duurzaamheid@nederbetuwe.nl.

 

Afspraken & privacy

Sobolt vindt het belangrijk dat ‘bewoners’ weten waar ze aan toe zijn als ze deelnemen aan een Heatpulse Fix project. Bewoners geven bij registratie aan dat ze akkoord gaan met deze afspraken.

Wie of wat is Heatpulse?

Heatpulse is een oplossing van het bedrijf Sobolt. Sobolt is een technologiebedrijf dat zich inzet voor verduurzaming. Meer informatie staat op www.sobolt.com.

Definities

In deze voorwaarden en privacyverklaring worden de volgende definities gebruikt.

 • ‘Opdrachtgever’: de organisatie die Sobolt Heatpulse heeft ingehuurd om het project invulling te geven. In dit geval is dat de gemeente Neder-Betuwe.
 • ‘Bewoner’: de bewoner van de woning die is geselecteerd om deel te nemen aan deze actie en zich heeft geregistreerd.
 • ‘Afspraken’: de afspraken tussen Sobolt en de 'Bewoner' die in deze voorwaarden zijn vastgelegd. Dit betreft alle afspraken inclusief de werkzaamheden.
 • ‘Werkzaamheden’: de werkzaamheden die worden uitgevoerd, Dit betreft de:
  • Niet-destructieve inventarisatie van de woning op energieverlies en andere kenmerken
  • Installatie van een aantal kleine energiebesparende maatregelen in de woning
  • Advies over energie bespaarmogelijkheden
   Digitaal rapport naar aanleiding van het bezoek
 • ‘Medewerker’: een medewerker van Sobolt Heatpulse of een door Sobol' geselecteerde derde partij.

Voorwaarden

In deze voorwaarden zijn de afspraken vastgelegd voor deelname aan een Heatpulse Fix project.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Heatpulse Fix dienstverlening.
 2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien een of meerdere bepalingen nietig zijn of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen van deze afspraken van toepassing.

Artikel 2: Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Sobolt zal de ‘Werkzaamheden’ naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Sobolt heeft het recht bepaalde ‘Werkzaamheden’ door derden te laten uitvoeren.
 3. De 'Bewoner' draagt er zorg voor dat gegevens, waarvan Sobolt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de 'Bewoner' redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de ‘Werkzaamheden’, aan Sobolt worden verstrekt.
 4. Sobolt is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, als gevolg van onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door 'Bewoner'.
 5. 'Bewoner' vrijwaart Sobolt voor eventuele aanspraken van derden die schade hebben geleden, in verband met de uitvoering van de ‘Werkzaamheden’, die eigenlijk toerekenbaar is aan 'Bewoner'.

Artikel 3: Soort werkzaamheden, kosten en uitvoeringstermijn

 1. De afspraken tussen Sobolt en de 'Bewoner' worden uitgevoerd in opdracht van en voor rekening van de ‘Opdrachtgever’. Voor de ‘Bewoner’ zijn er geen kosten.
 2. De ‘Opdrachtnemer’ bepaalt het soort werkzaamheden en de uitvoeringstermijn waarbinnen de 'Bewoner' zich kan registreren en de “Werkzaamheden’ kunnen worden uitgevoerd.
 3. Sobolt doet haar uiterste best om binnen de afspraken met de ‘Opdrachtgever’ de ‘Afspraken’ met de ‘Bewoner’ na te komen.
 4. Als ‘Bewoner’ zich geregistreerd heeft zal Sobolt haar uiterste best doen om, deze afspraak na te komen en indien dat niet lukt tenminste 48 uur voor de geplande afspraak een alternatief voor te stellen.
 5. Als ‘Bewoner’ zich heeft geregistreerd en de afspraak wil verplaatsen zal Sobolt haar best doen om deze afspraak te herplannen, mits de “Bewoner’ dit tenminste 48 uur voor de afspraak schriftelijk heeft gemeld. Bij het niet tijdig afmelden of niet thuis zijn op het afgesproken tijdstip vervalt de inspanningsverplichting.

Artikel 4: Klachten

 1. Klachten over de verrichte ‘Werkzaamheden’ dienen door de 'Bewoner' binnen 2 werkdagen na voltooiing van de ‘Werkzaamheden’ schriftelijk te worden gemeld aan Sobolt via warm@sobolt.com. De klacht dient een omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Sobolt in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Sobolt de ‘Werkzaamheden’ in overleg met 'Bewoner' herstellen, tenzij herstel, naar omstandigheden, niet zal leiden tot het beoogde resultaat. Bij beoordeling herstel worden omstandigheden grondig afgewogen.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen ‘Werkzaamheden’ niet meer mogelijk of zinvol is, dan is Sobolt aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 6.

Artikel 5: Overmacht

 1. Sobolt is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 'Bewoner' indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen wat in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Sobolt geen invloed kan uitoefenenen niet in staat is verplichtingen na te komen.
 3. Sobolt kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen opschorten.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Indien Sobolt aansprakelijk wordt gesteld, kan dit enkel schriftelijk. Schuldeiser dient te allen tijde aannemelijk te maken dat Sobolt aansprakelijk is.
 2. Sobolt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sobolt is uitgegaan van door of namens de 'Bewoner' verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Sobolt aansprakelijk isvoor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sobolt beperkt tot de opdrachtwaarde van de opdracht met de ‘Opdrachtgever’, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Sobolt is in alle gevallen beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de ‘Werkzaamheden’.

Artikel 7: Toepasselijk recht

Ten aanzien van deze afspraken en ten aanzien van de overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Sobolt gevestigd is, tenzij deze voorkeur mocht geven aan de rechter in de plaats van de
'Bewoner'.

Artikel 8: Privacy

De privacy van bewoners en het naleven van de AVG is belangrijk in het uitvoeren van een Fix project. Bewoners geven bij registratie toestemming voor het opslaan, verwerken en aan de gemeente doorsturen van geregistreerde Fix gegevens. In dit privacy statement wordt vastgelegd met wel doel en voor welke duur welke gegevens worden vastgelegd.

- Persoonlijke gegevens

Heatpulse hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de ‘bewoners’ die deelnemen aan een Heatpulse Fix project. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens Sobolt verzamelt en met welk doel dit gebeurt.

- De gegevens en de grondslag

Sobolt verwerkt persoonsgegevens van de ‘bewoner’ om gebruik te maken van de diensten van Sobolt en/of omdat de ‘bewoner deze aan Sobolt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Sobolt verwerkt:

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Een woningscan met informatie over de woning, de bewoners en het energieverbruik (zie ook ‘werkzaamheden’)

- Het doel

Het doel is het uitvoeren van een woningscan en het realiseren van een energie bespaar advies.

De gegevens worden door de ‘Opdrachtgever’ gebruikt voor het rapporteren over een eventueel gebruikte subsidie en om de 'Bewoner' in de toekomst beter te kunnen ondersteunen met energiebesparing.

- Verwerking van gegevens

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we deze niet gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring is beschreven. De gegevens worden, met uitzondering van de ‘Opdrachtgever’, niet aan derden ter beschikking gesteld.

- Hoe lang we data bewaren

Sobolt bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

- Inzage en wijzigen van gegevens

De ‘bewoner’ heeft het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Dit is mogelijk na een verzoek per e-mail: warm@sobolt.com. De ‘bewoner’ heeft ook het recht om te verzoeken de gegevens te laten aanpassen, verwijderen of over te dragen aan een derde. De ‘bewoner’ heeft het recht een officiële klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Op www.heatpulse.nl of www.sobolt.com is meer informatie te vinden. Concrete vragen? Contact het Heatpulse team via warm@sobolt.com.

Contact

Sobolt B.V. - Heatpulse

Telefoon: 010 - 318 00 51
E-mail: warm@sobolt.com